Kodeks

Odgovornost, dolžnosti in pravice

Na Inštitutu C.A.R. se zavezujemo vrhunskim standardom izvedbe ter upoštevanju etičnih načel in zakonov, ki jih določa država pri vsaki naši aktivnosti. Psihologi na Inštitutu C.A.R. se pri svojem delu zavezujemo tudi načelom Kodeksa psihološke etike.

Temelj našega dela so ljudje, s katerimi prihajamo iz različnih razlogov v stik. S tega vidika prevzamemo odgovornost za naše delovanje in vedenje do ljudi, ki so neposredno vključeni v naše storitve ter do inštitucij, širše skupnosti in do okolja. Odgovorni smo za strokovnost in kakovost našega poklicnega delovanja.

Sodelavci Inštituta C.A.R. pri svojem delu spoštujemo osnovne človekove pravice, dostojanstvo in enakovrednost vseh ljudi. (Povzeto po: Bele Potočnik, Z. in Matjan, P. (2002). Kodeks poklicne etike psihologov Slovenije. Društvo psihologov Slovenije, Komisija za poklicno etiko psihologov.)

 • Spoštujemo dostojanstvo, osebnost, znanja in izkušnje vseh, s katerimi prihajamo v stik.
 • Spoštujemo pravico do zasebnosti, samoodločanja in avtonomije vseh ljudi, predvsem pa oseb, ki so vključene v postopke svetovanja in izobraževanja.
 • Ne sodelujemo ali izvajamo postopkov in aktivnosti, ki lahko kršijo pravne pravice ljudi.
 • Zagotavljamo, da naša znanja in veščine ne bodo zlorabljene v namene kršenja človekovih pravic.
 • Zagotavljamo, da z našimi znanji in veščinami ne bomo povzročali razne škode pri ljudeh, ki so neposredno vključeni v naše aktivnosti.
 • Pri svojem delu enakopravno obravnavamo vse ljudi ne glede na spol, starost, raso, veroizpoved, politično pripadnost in spolno usmerjenost.
 • Pri svojem delu vzpostavljamo zaupen odnos s strankami, zato se zavezujemo k zaupnemu ravnanju z informacijami, ki jih pridobivamo ter k ščitenju osebnih podatkov.
 • S svojo dejavnostjo ne podpiramo in poskušamo preprečiti nezakonite in neupravičene posege v integriteto človekove osebnosti ter njegovega osebnega in družinskega življenja.
 • Podatke, informacije, dokumentacijo in osebne zapiske o postopkih in svetovanjih, ki jih izvajamo, hranimo skladno z zakonom, na varen način, izven dosega drugih ljudi.
 • Pred uporabo katerihkoli osebnih podatkov seznanimo svetovance z namenom uporabe podatkov ter jim na njihovo zahtevo omogočimo vpogled v osebni dosje (razen v primeru mladoletnih, kjer ima pravico do vpogleda skrbnik).
 • Svetovancem in ostalim strankam zagotavljamo možnost odločanja o sebi, vključno z odločitvijo o vzpostavitvi in koncu poklicnega odnosa.
 • Svetovance na jasen in razumljiv način seznanimo z našimi dolžnostmi in odgovornostjo, seznanimo jih s postopki našega dela, metodami in tehnikami dela ter morebitnimi posledicami. Na ta način zagotovimo obveščeno soglasje svetovanca ali več svetovancev vključenih v določen postopek. Obveščeno soglasje tekom raznih aktivnosti in obravnav obnavljamo, s čimer zagotovimo čim boljšo informiranost svetovanca.
 • Pri svojem delu smo pozorni na etične dileme, jih prepoznavamo in poskušamo razreševati skladno z etičnimi načeli ter državnimi zakoni.